There have been some changes to our service due to Covid-19. Visit our news page for more details. Mae yna nifer o newidiadau i'n gwasanaeth oherwydd Covid-19. Ewch i'n gwefan am fwy o fanylion.

New user? Defnyddiwr newydd?

If you are a new user please register here. Only current tenants can register and you will need your Tenancy Reference number to do so. This can be found on your rent statement. Alternatively, get in touch and we will be able to provide you with this. Os ydych yn ddefnyddiwr newydd, cofrestrwch yma os gwelwch yn dda. Dim ond tenantiaid presennol sydd yn gallu cofrestru a bydd angen eich Cyfeirnod Tenantiaeth i wneud hynny. Gweler hwn ar eich cyfriflen rhent. Fel arall, cysylltwch â ni a byddwn yn gallu ei rhoi i chi.

If you are already a registered user please login here. Os ydych eisoes wedi cofrestru fel defnyddiwr, mewngofnodwch yma os gwelwch yn dda.

Forgotten your details? Wedi anghofio eich manylion?

If you have forgotten your username or password please re-register here. We will send you an reminder of your password to the email address you first registered with. Os ydych wedi anghofio eich enw defnyddiwr neu gyfrinair, ail-gofrestrwch yma os gwelwch yn dda. Byddwn yn gyrru nodyn atgoffa atoch gyda'ch cyfrinair i'r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio i gofrestru y tro cyntaf.