There have been some changes to our service due to Covid-19. Visit our news page for more details. Mae yna nifer o newidiadau i'n gwasanaeth oherwydd Covid-19. Ewch i'n gwefan am fwy o fanylion.

Online EnquiryYmholiad Arlein

To contact us please complete the form below by choosing the type of enquiry. I gysylltu â ni, llenwch y ffurflen isod trwy ddewis y math o ymholiad

A Housing related enquiry is all neighbourhood complaints, including neighbours, anti social behaviour, noise, visitors, breach of tenancy conditions. Permission to swap homes, keep a pet etc. Mae ymholiadau sy'n gysylltiedig â Thai yn golygu pob cwyn am y gymdogaeth, gan gynnwys cymdogion, ymddygiad gwrthgymdeithasol, sŵn, ymwelwyr, torri amodau'r denantiaeth. Caniatâd i gyfnewid cartrefi, cadw anifail anwes ac ati.

A Complaint or Compliment is a complaint or compliment about our service standards.Cwyn neu Ganmoliaeth yw cwyn neu ganmoliaeth am safonau ein gwasanaeth.

DO NOT USE THIS FORM TO REPORT AN EMERGENCY REPAIR PEIDIWCH Â DEFNYDDIO'R FFURFLEN YMA I ROI GWYBOD AM WAITH ATGYWEIRIO BRYS.

IF YOU HAVE AN EMERGENCY REPAIR, PLEASE CONTACT OUR REPAIRS TEAM, TEL: 01492 572727 OS OES GENNYCH GAIS BRYS, CYSYLLTWCH Â'N TÎM ATGYWEIRIO DROS Y FFÔN: 01492 572727

SMELL GAS? CALL 0800 111999 or Minicom/Textphone 0800 371 787 AROGLI NWY? FFONIWCH 0800 111999 neu Minicom/Ffôn testun 0800 371 787