There have been some changes to our service due to Covid-19. Visit our news page for more details. Mae yna nifer o newidiadau i'n gwasanaeth oherwydd Covid-19. Ewch i'n gwefan am fwy o fanylion.

Register for service Cofrestru am wasanaeth

Please enter your Tenancy Reference below. Nodwch eich Rhif Cais am Dŷ neu eich Cyfeirnod Tenantiaeth isod.

Please note that all details marked * must be completed and you must be provided an e mail address and at least one contact telephone number. Please include area codes when entering telephone number(s). Sylwch fod yn rhaid llenwi'r holl fanylion wedi'u marcio â * a rhaid i chi ddarparu cyfeiriad e-bost ac o leiaf un rhif ffôn cyswllt. Cofiwch gynnwys codau ardal wrth nodi rhif(au) ffôn.

Please enter your Surname and Date of Birth (dd/mm/yyyy) below and press Next. Rhowch eich Cyfenw a'ch Dyddiad Geni (dd/mm/bbbb) islaw a phwyso Nesaf.